CORRECT BEËINDIGEN VAN CONTRACTEN: WAT MOET JE WETEN EN DOEN?

Iedereen heeft weleens te maken gehad met het beëindigen van een contract of overeenkomst. Het kan verschillende oorzaken en redenen hebben waarbij verschillende manier van aanpak nodig is.

De verschillende mogelijkheden zijn:

➔ Klassieke beëindiging van de overeenkomst

➔ Gezamenlijk afspraak om een overeenkomst te beëindigen

➔ Ontbinding van de overeenkomst

➔ Vernietiging van de overeenkomst


Klassieke beëindiging van de overeenkomst

Een van de eenvoudigste manieren waarop een overeenkomst kan eindigen, is door de naleving ervan. Elke partij doet wat hij volgens de overeenkomst moet doen. De leverancier levert bijvoorbeeld de bestelde goederen en de klant betaalt ze. Op dit moment hebben de partijen hun verbintenissen nagekomen. Iedereen is tevreden en de overeenkomst is afgewikkeld. In de praktijk is dit wel iets genuanceerder omdat er later alsnog verplichtingen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld omdat de klant een gebrek ontdekt en de leverancier een herstelverplichting heeft.

Soms zal een overeenkomst een einddatum hebben, maar dit wil niet zeggen dat de overeenkomst op dat moment ook echt afloopt. Er kan namelijk voorzien zijn dat de overeenkomst automatisch wordt verlengd, tenzij het tijdig wordt opgezegd. In de overeenkomst kunnen dan opzegmodaliteiten zijn voorzien, zoals de verplichting om minstens 30 dagen voor de einddatum schriftelijk en zonder opgaaf van redenen op te zeggen.

Niet alleen opzegmodaliteiten kunnen in de overeenkomst zijn opgenomen, maar ook het recht om te annuleren. Dit recht volgt namelijk niet uit de wet, maar partijen kunnen het wel overeen zijn gekomen. De exacte voorwaarden en gevolgen van zo’n annulering, zoals een verplichting om de reeds gemaakte kosten te vergoeden, zullen eveneens in de overeenkomst te lezen zijn.


Gezamenlijk afspraak om een overeenkomst te beëindigen

Wanneer er geen opzeggings- of annuleringsvoorwaarden in de overeenkomst zijn opgenomen of er is niet aan de voorwaarden voldaan, blijft de overeenkomst in principe voortbestaan.

Wanneer beide partijen hier echter niet voor kiezen, kan de overeenkomst in onderling overleg en toestemming alsnog beëindigd worden. Hiervoor wordt een beëindigingsovereenkomst opgesteld, meestal tussen de werkgever en de werknemer om het dienstverband op een eerlijke wijze te beëindigen.


Ontbinding van de overeenkomst

Wanneer de tegenpartij zijn verplichtingen niet naleeft, zou het niet redelijk zijn dat jij wel gehouden bent om je contractuele verplichtingen na te komen. Daarom is het in zo’n geval mogelijk om de overeenkomst te ontbinden. Ontbinden is niet gelijk aan beëindigen, want ook de gevolgen van de overeenkomst moeten worden teruggedraaid. De tegenpartij moet bij zo’n ontbinding wel voldoende kansen hebben gekregen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. In de praktijk zal men eerst een ingebrekestelling sturen en de tegenpartij nog een redelijke termijn geven om alsnog het juiste te doen.

Het contract kan niet alleen worden ontbonden wanneer de tegenpartij zijn verplichtingen niet naleeft. Dit kan namelijk ook wanneer er redelijke vrees is dat de tegenpartij dit in de toekomst niet zal doen. We spreken dan van een anticiperende contractbreuk. Het moet dan wel heel duidelijk zijn dat de tegenpartij de overeenkomst onmogelijk zal kunnen naleven.

Men kan dan alvast anticiperen door de overeenkomst voortijdig te ontbinden. In de praktijk moet hier voorzichtig mee worden omgegaan en is het vaak aangeraden om ook de tegenpartij de kans te geven om alsnog het tegendeel te bewijzen.


Vernietiging van de overeenkomst

Ten slotte kan de overeenkomst ook door de rechter worden vernietigd, maar dit is eerder uitzonderlijk. De rechter kan een overeenkomst bijvoorbeeld vernietigen wanneer iemand onder invloed van geweld verplicht was om het te ondertekenen. Ook bij minderjarigen, handelingsonbekwamen en dwalingen kan de rechter tot een vernietiging overgaan.

Op de juiste wijze samenstellen van een overeenkomst betekent vanaf de eerste stap in achting nemen en uitvoeren van alle belangrijke regels, bepalingen en beperkingen.

Een op de juiste wijze opgesteld contract betekent in de praktijk minder zorgen en nadelige situaties, meestal voor beide partijen.

Het opstellen van overeenkomsten is een specialistisch werk waarbij uitstekende kennis van het recht onontbeerlijk is.

Schakel daarom voor het waterdicht opstellen van contracten en overeenkomsten de W817 Juristen in voor een deskundig advies en helpende hand. De ervaren juristen ontzorgen en zorgen voor bekwame afhandeling van het papierwerk. Neem contact op met W817 Juristen voor meer informatie en (gratis) juridisch advies!