BESLAGLEGGING, WAT IS DAT EN WAT KAN JE ER TEGEN DOEN?


Beslag leggen, het klinkt niet prettig. Wat betekent het precies?

Beslaglegging is een handeling waarmee bezittingen, financiën of goederen aan de vrije beschikkingsmacht van iemand worden onttrokken. In sommige gevallen, zoals bij een beslaglegging op een vervoermiddel kan beslag gepaard gaan met een gerechtelijke bewaring. Dat betekent dat het vervoermiddel aan een derde in bewaring kan worden gegeven.

Beslag kan gelegd worden op roerende en onroerende zaken en op vorderingen. Een beslag op vorderingen heet een derdenbeslag, het beslag wordt namelijk gelegd door een derde, namelijk de schuldenaar van de vordering. In gevallen van grote vorderingen kan een beslaglegging al binnen paar uur gerealiseerd zijn. De vorderingen tot 25.000 euro worden in behandeling genomen door de kantonrechter, de vorderingen boven 25.000 euro komen voor bij de civiele rechter.

Alle beslagen vervallen na een faillissement uitspraak.


De Nederlandse wet kent twee vormen van beslaglegging:

➔ Conservatoir beslag en

➔ Executoriaal beslag


Conservatoir beslag

Dit beslag dient ter zekerheid en wordt gelegd voordat de bijbehorende procedure van start gaat. Er wordt bijvoorbeeld beslag gelegd op banktegoeden van een debiteur om de aanwezige financiële middelen veilig te stellen. Nederland is overigens in Europa het enige land waarin het mogelijk is om vrij eenvoudig conservatoir beslag te leggen. Conservatoir beslag wordt gelegd wanneer er sprake is van grote geldvorderingen en wanneer er gerede vermoeden bestaat dat de schuldenaar zijn bezittingen snel gaat verkopen zodra een rechtszaak begint. Er is de laatste jaren toenemende kritiek gerezen op het beslaglegging in huidige vorm. Dat heeft als gevolg dat de rechter in de regel strenger omgaat met verzoeken tot beslaglegging.


Executoriaal beslag

Dit beslag wordt gelegd nadat door de rechter een vonnis is gewezen. Het beslag wordt gelegd op de bezittingen en/of goederen van de debiteur met de bedoeling om deze te verkopen en van de vrijgekomen gelden de schulden te voldoen.


Beslag kan gelegd worden op diverse soorten bezittingen, roerend of onroerend, loon, aandelen, huis, inboedel, panden, voorraden, en financiële tegoeden.


Een beslaglegging is een tamelijk drastische maatregel en veelal de laatste uitweg om het verschuldigde bedrag te verkrijgen. Voordat men overgaat tot beslaglegging, zijn alle andere mogelijke stappen al genomen (lees in onze voorgaande blogs over debiteurenbeheer en inschakelen van een incassobureau). Beslaglegging wordt uitgevoerd door een deurwaarder en wordt in principe opgeheven wanneer de openstaande rekening(en), de incassoprocedure en de gerechtelijke kosten voldaan zijn.


Kunt u een conservatoir beslag laten opheffen?

Wanneer u het niet eens bent met het opgelegde conservatoir beslag, kunt u de rechter vragen om het beslag op te heffen.

In dat geval heeft u drie mogelijkheden:

● U wacht de uitspraak af

● U vraagt de rechter om het beslag op te heffen via de hoofdprocedure (bij civiele procedure is ondersteuning van een advocaat verplicht)

● U start een spoedprocedure bij de rechtbank waar het beslag is aangevraagd. Ook hierbij is de ondersteuning van een advocaat verplicht


Een beslag kan ook opgeheven worden wanneer de schuldenaar een vervangende zekerheid aanbiedt, bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie.


Wanneer u onverhoopt geconfronteerd wordt met welke vorm van beslaglegging dan ook, is juridische hulp en ondersteuning onvermijdelijk. Vooral in de fase voor de beslaglegging is een goed juridisch advies van onschatbare waarde. Raadpleeg voor een deskundig advies W817 Juristen. Voorkomen, informeren, tijdig regelen en verkrijgen van onafhankelijk advies is hierbij van een doorslaggevend belang.

Onze team van W817 Juristen staat altijd voor u klaar!